Zespół mieszkaniowy Johow Gelände
Zespół mieszkaniowy Johow Gelände

IDEA
Założeniem projektu było przywrócenie wewnętrznym dziedzińcom opracowywanego „osiedla Johowa” charakteru parkowego. Miejsca, w którym - tak jak zakładał to na początku XX wieku projektant kwartału - zieleń umożliwia rekreację i wypoczynek mieszkańców.
Oba kwartały przy ul. Matejki, jako jedyne zrealizowane w całości zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami, projektowanym układem naśladują oryginalne zagospodarowanie terenu. Kolejne kwartały budowane w późniejszych okresach historycznych zatracają stopniowo pierwotnie założony secesyjny charakter, zarówno pod względem stylistyki architektonicznej jak i organizacji przestrzeni. W ślad za odmiennym charakterem zabudowy projekt zakładał zmianę charakteru dziedzińców. Układ zieleni, chodników i placyków we wnętrzach kolejnych kwartałów - w miarę oddalania od ul. Matejki - staje się coraz bardziej zgeometryzowany, symbolizując zmianę stylistyki budynków od secesji poprzez modernizm lat 30-tych, do utylitarnej architektury lat okresu wojny i czasów powojennych.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY
W skali dzielnicy:
Głównymi ulicami łączącymi teren objęty opracowaniem z pozostałą częścią miasta są ulice Wyspiańskiego i Matejki (wraz z ul. Kasprzaka). W związku z prowadzonym w trakcie trwania konkursu intensywnym procesem zabudowy obszernych terenów bezpośrednio przyległych do terenu opracowywanego (między ul. Ułańską, a Iłłakowiczówny) w projekcie postulowano zwiększenie przepustowości ul. Ułańskiej (podniesienie rangi komunikacyjnej dla ulic Ułańska – Jarochowskiego), głównie poprzez jej poszerzenie na odcinku Grottgera – Grunwaldzka i zwiększenie stopnia połączenia z arterią komunikacyjną ul. Grunwaldzkiej – umożliwienie skrętu z ul. Ułańskiej w obu kierunkach oraz możliwość skrętu w Ułańską z obu kierunków ul. Grunwaldzkiej. Wiązałoby się to z wprowadzeniem na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej i ewentualnym dostosowaniem ruchu na sąsiednich skrzyżowaniach ul. Grunwaldzkiej (z Wojskową i Matejki).
W obrębie terenu opracowywanego:
Ul. Wyspiańskiego i ul. Grottgera miałyby charakter przejazdowy przez „osiedle Johowa” oraz byłyby głównymi dojazdami do podwórek i garaży podziemnych. Ulice wewnętrzne – Chełmońskiego i Kossaka byłyby ulicami osiedlowymi – dojazdowymi do budynków. Szczególny charakter przewiduje się dla ulicy Siemiradzkiego, która pełniłaby dodatkową rolę „zielonego pasażu” prowadzącego do parku Wilsona dla mieszkańców terenu opracowywanego jak i dla mieszkańców nowo powstającej zabudowy sąsiedniej przy ul. Ułańskiej. W wewnętrznych podwórkach opracowywanych kwartałów wjazd na płytę nad garażami (leżącą w poziomie istniejącego terenu) jest zminimalizowany tylko do celów okazjonalnych – wywóz śmieci, przyjazd straży pożarnej czy karetki pogotowia.
System parkowania:
W projekcie przewidziano ograniczenie parkowania przy ulicach do miejsc postojowych wzdłuż wszystkich ulic opracowywanego terenu z wyjątkiem ulicy Siemiradzkiego. Miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców skoncentrowano w garażach podziemnych. Uwzględniając historyczny charakter podwórek, jako przelotowej alei parkowej, wjazdy do garaży zostały tak usytuowane, aby w miarę możliwości nie burzyć osi widokowych. Pomimo zaleceń konserwatorskich należy w drodze dyskusji publicznej poważnie rozważyć zwiększenie ilości kwartałów, w których możliwa będzie budowa garaży podziemnych. Zwłaszcza, że nie ma przeszkód technologicznych budowy takich garaży, nawet w sąsiedztwie zabytkowej zabudowy. Bez ich budowy rozwiązanie problemu parkingowego staje się niemożliwe lub nawet wysoce niekomfortowe dla mieszkańców. W projekcie przewidziano także możliwość powstania parkingów podziemnych pod istniejącą zabudową i połączenie jej poprzez wspólny wjazd z projektowanym podziemnym garażem (brak możliwości indywidualnych wjazdów od str. ul. Matejki).

FUNKCJA
Funkcja budynków pozostaje niezmieniona - mieszkalna, częściowo z usługami w parterze i piwnicach - jednak projekt zakłada koncentrację usług wzdłuż „zielonego pasażu” - ul. Siemiradzkiego oraz wzdłuż ul. Matejki. Pozostałe ulice projektowanego kwartału spełniają rolę komunikacji i częściowo zapewniają potrzeby parkingowe.
Wnętrza kwartałów powinny zostać wyczyszczone z istniejącej zabudowy uzupełniającej takiej jak garaże, zabudowa gospodarcza oraz techniczna i spełniać przede wszystkim rolę rekreacyjno – wypoczynkową. Podwórka mają zapewniać dostęp mieszkańcom do zieleni, na obrzeżach której zlokalizowane są place zabaw dla dzieci (piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki, lekkie wzniesienia, miejsca do biegania itp.) oraz rekreacji ogólnej takie jak ławki, miejsca do spotkań mieszkańców (stoliki z ławkami) i tym podobne funkcje nieuciążliwe dla otoczenia.

ZIELEŃ
Projekt zakłada zachowanie jak największej liczby istniejących drzew, jednakże ze względu na konieczność budowy garaży podziemnych część istniejącego zadrzewienia musiałaby być zastąpiona nowymi nasadzeniami. Organizacja parkingów umożliwia umieszczenie wysokich nasadzeń oraz niższej zieleni w środku kwartałów. Ponadto płyta garażowa częściowo pokryta jest zielenią – trawy, klomby i rabaty kwiatowe, krzewy i niskie drzewa w donicach. Wzdłuż ulic należy zachować i ewentualnie poddać renowacji przedogródki, w których planowana jest niska oraz wysoka zieleń z dużą ilością rabat kwiatowych.

MAŁA ARCHITEKTURA I DETAL
Małej architekturze oraz nawierzchniom dziedzińców i ulic nadano jednolitą estetycznie formę, co ma na celu wzmocnienie odbioru dawnej dzielnicy projektu Johowa jako całości. Urozmaicona, zróżnicowana posadzka wnętrz kwartałów rozdziela poszczególne funkcje rekreacyjne oraz ciągi piesze. Obok pokrycia niską zielenią przewiduje się zastosowanie różnorodnych materiałów wykończeniowych – kamiennych i betonowych kostek brukowych (ciągi piesze, miejsca spotkań), bruku drewnianego jak i nawierzchni sportowych (miejsca zabaw). Elementy wyposażenia wnętrz jak latarnie, ławki, śmietniki, oświetlenie, ogrodzenia przedogródków powinny mieć formę nowoczesną i prostą, przy zachowaniu jednolitej stylistyki. Nie powinny konkurować z bogatym detalem zabudowy i zielenią. Przedstawione propozycje należy traktować jako przykładowe.

REKONSTRUKCJA I RENOWACJA OBIEKTÓW I UKŁADU URBANISTYCZNEGO
Założeniem projektu jest zachowanie historycznej zabudowy mieszkalnej i usunięcie wszelkich powojennych obiektów garażowych, gospodarczych, technicznych i pawilonów handlowych burzących przejrzystość układu historycznego. Zaleca się również renowację obiektów i przynajmniej częściową rekonstrukcję zniszczonych elementów architektonicznych jak wieżyczek narożnych kamienic, wykuszy, balkonów i ich fragmentów oraz detali.

 • Typ
  mieszkaniowe, usługowe
 • Lokalizacja
  Poznań
 • Status

  koncepcja urbanistyczna konkurs ogólnopolski
  II miejsce

 • Inwestor
  -
 • Data
  2007
 • Dane

  pow. objęta projektem:
  11,6 ha

 • Zespół projekowy

  Zbigniew Michnowicz
  Piotr Staszewski
  Karolina Skalska
  Marcin Durski
  Justyna Kąkolewicz
  Bartosz Kąkolewicz

Przewiń do góry strony